جدول شماره 2 
  Email Gallary Calculator Library Map Book
صفحه اصلي پروژه ها خدمات مهندسي درباره ما تماس با ما
پروژه

نام پروژه شرح برخي از اجزاء اصلي پروژه كارفرما محل اجراء مراحل خدمات
مهندسي
طرح زهكشي دشت ساوه - شبكه زهكشي سطحي و زيرزميني بيست هزار هكتار از اراضي دشت ساوه وزارت كشاورزي استان مركزي
طرح فاضلاب شهر تربت حيدريه - شبكه جمع آوري، انتقال و تصفيه خانه فاضلاب سازمان آب منطقه اي خراسان استان خراسان
طرح آبرساني چهار شهر خراسان - پروژه تأمين، انتقال، تصفيه و شبكه توزيع آب مشروب شهرهاي سرخس، صالح آباد، تربت جام و آشخانه سازمان آب منطقه اي خراسان استان خراسان
طرح آبياري و زهكشي دشت گرگان - شبكه آبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي آبخور سد وشمگير به وسعت 22 هزار هكتار وزارت كشاورزي استان مازندران
طرح آبرساني شهر سقز - آبگيري از مخزن سد بوكان، ايستگاه پمپاژ به ظرفيت 5/1 متر مكعب بر ثانيه - خط انتقال به طول 40 كيلومتر در مسير كوهستاني - شبكه توزيع آب شهري و مخازن مربوطه - تصفيه خانه آب شرب شهر سقز سازمان آب منطقه اي غرب استان كردستان
طرح آبرساني به شهر قم - تأسيسات آبگيري از پشت سد پانزده خرداد(ظرفيت 4 متر مكعب در ثانيه) - خط انتقال به طول 75 كيلومتر با لوله فولادي به اقطار مختلف(1400 تا 1000 ميليمتر) و حفاظت كاتوديك - تصفيه خانه آب مشروب سازمان آب منطقه اي تهران استان قم   
Email Gallary Calculator Library Map Book
 
ها
 
مطالعات مفهومي و پايه مطالعات طرح جامع مطالعات توجيح فني اقتصادي
(خدمات مرحله اول)
تهيه نقشه هاي اجرائي تهيه اسناد مناقصه نظارت عالي وكارگاهي
(خدمات مرحله سوم)