جدول شماره 3 
  Email Gallary Calculator Library Map Book
صفحه اصلي پروژه ها خدمات مهندسي درباره ما تماس با ما
پروژه

نام پروژه شرح برخي از اجزاء اصلي پروژه كارفرما محل اجراء مراحل خدمات مهندسي
طرح شبكه توزيع آب قم - طرح توسعه و بازسازي شبكه توزيع آب شهر قم و مخازن مربوطه شركت آب و فاضلاب استان قم استان قم
Utility مجتمع صنايع پتروشيمي عسلويه براي هشت كارخانه اولفين ،آروماتيك و اوره - تأسيسات آبگيري از دريا(ظرفيت 100 متر مكعب در ثانيه) - ايستگاه پمپاژ (به ظرفيت 100 متر مكعب در ثانيه) - تأسيسات برگشت آب به دريا - سيستم خنك كننده مجتمع - تأسيسات آب مشروب و فاضلاب مجتمع - كارخانه سختي¬گير آب - كارخانه ساخت كلر و آب شيرين كننده وزارت نفت شركت صنايع پتروشيمي ايران استان بوشهر
طرح جمع آوري آبهاي سطحي قم - طرح جمع آوري و انتقال آبهاي سطحي قم شهرداري قم استان قم
تأسيسات زيربنايي شهر جعفريه - طرح تأمين، انتقال وتوزيع آب مشروب شهر - طرح شبكه جمع¬آوري، انتقال و دفع فاضلاب شهر شركت آب و فاضلاب استان قم استان قم
طرح تأسيسات زيربنائي شهر بعثت - شبكه توزيع برق فشار قوي و ترانسهاي مربوطه - شبكه توزيع برق فشار ضعيف معابر - شبكه مخابرات - شبكه توزيع، تصفيه¬خانه و مخازن آب مشروب شهر - شبكه جمع¬آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب وزارت نفت شركت توسعه صنايع پتروشيمي استان خوزستان
Email Gallary Calculator Library Map Book
 
ها
 
مطالعات مفهومي و پايه مطالعات طرح جامع مطالعات توجيح فني اقتصادي
(خدمات مرحله اول)
تهيه نقشه هاي اجرائي تهيه اسناد مناقصه نظارت عالي وكارگاهي
(خدمات مرحله سوم)