جدول شماره 4 
  Email Gallary Calculator Library Map Book
صفحه اصلي پروژه ها خدمات مهندسي درباره ما تماس با ما
پروژه

نام پروژه شرح برخي از اجزاء اصلي پروژه كارفرما محل اجراء مراحل خدمات مهندسي
طرح شبكه آبياري و زهكشي دشت تنگلي - تأسيسات آبگيري از درياچه سد آلاگل و ايستگاه پمپاژ مربوطه و انتقال آب - شبكه آبياري و زهكشي دشت تنگلي به وسعت ده هزار هكتار وزارت كشاورزي استان گلستان
طرح شبكه آبياري و زهكشي قسمتي از اراضي دشت كربال فارس - شبكه آبياري و شبكه زهكشهاي سطحي و زيرزميني در ارضي دشت كربال، آبخور بند موان به وسعت بيست هزار هكتار سازمان آب منطقه اي فارس استان فارس
طرح انتقال آب به مناطق گرمسيري (قطعه106) - كانال انتقال آب به طول 90 كيلومتر از سومار تا مهران به ظرفيت 60 متر مكعب بر ثانيه - تونل پيوسته انتقال آب به طول 20 كيلومتر - نيروگاه برقي آبي - بندهاي انحرافي در مسير و سازه¬هاي متعدد آبي از قبيل سيفون،پل،شوت و غيره وزارت نيرو استان ايلام استان خوزستان
طرح جامع توسعه استان اردبيل - مطالعات منابع آب و خاك و كشاورزي و امدادي و باغداري استان - مطالعات و امكانسنجي مهار آبهاي سطحي از طريق سد مخزني - مطالعات منابع آب زيرزميني - شناسايي طرحهاي بلقوه آبياري و زهكشي و توسعه اراضي وزارت كشاورزي استان اردبيل
طرح تهيه اطلس منابع آب حوزه منطقه كويري ايران - تهيه و تدوين كليه نقشه ها و اطلاعات پايه هواشناسي منطقه - تهيه و تدوين كليه نقشه ها و اطلاعات پايه منابع آب زيرزميني منطقه - تهيه و تدوين كليه نقشه ها و اطلاعات پايه آبهاي سطحي منطقه وزارت نيرو استانهاي تهران، سمنان، خراسان، يزد و اصفهان
Email Gallary Calculator Library Map Book
 
ها
 
مطالعات مفهومي و پايه مطالعات طرح جامع مطالعات توجيح فني اقتصادي
(خدمات مرحله اول)
تهيه نقشه هاي اجرائي تهيه اسناد مناقصه نظارت عالي وكارگاهي
(خدمات مرحله سوم)