جدول شماره 1 
  Email Gallary Calculator Library Map Book
صفحه اصلي پروژه ها خدمات مهندسي درباره ما تماس با ما
پروژه

نام پروژه شرح برخي از اجزاء اصلي پروژه كارفرما محل اجراء مراحل خدمات مهندسي
طرح توسعه تكثير ماهي سفيد سياهكل - طراحي سازه هاي هيدروليكي و بناهاي توليد بچه ماهي - طراحي تجهيزات الكترومكانيكال توليد بچه ماهي - طراحي تأسيسات مربوطه - طراحي تأسيسات آبگيري از رودخانه و انتقال آب به تأسيسات شركت سهامي شيلات ايران استان گلستان
طرح توسعه پرورش ماهيان گرمايي سيستان - طراحي تأسيسات آبگيري از درياچه سد چاه نيمه و ايستگاه پمپاژ - طراحي شبكه هاي انتقال و آبرساني به حوضچه ها - طراحي شبكه هاي زهكشي تخليه حوضچه ها - طراحي حوضچه هاي تكثير ماهيان گرمايي و كليه سازه هاي آبي مربوطه شركت سهامي شيلات ايران استان سيستان و بلوچستان
طرح توسعه پرورش ماهيان گرمايي فارس - طراحي آبگيري، تأسيسات انتقال و آبرساني به حوضچه هاي پرورش - طراحي شبكه هاي زهكشي تخليه حوضچه ها - طراحي حوضچه هاي تكثير ماهيان گرمايي و كليه سازه هاي آبي مربوطه شركت سهامي شيلات ايران استان فارس
طرح تأمين آب مشروب شهر بابه - مطالعات منابع آب- تأمين آب از طريق سد مخزني - مطالعات شبكه هاي آبياري و زهكشي مربوطه سازمان آب منطقه اي غرب استان كردستان
طرح تأسيسات زيربنايي شهر جديد پرند - تأمين، انتقال و شبكه توزيع آب مشروب - جمع آوري و انتقال آبهاي سطحي شهر - شبكه جمع آوري، انتقال و تصفيه خانه فاضلاب - شبكه توزيع برق فشار قوي و ضعيف و وزارت مسكن و شهرسازي شركت عمران شهرهاي جديد استان تهران جنوب تهران
Email Gallary Calculator Library Map Book
 
ها
 
مطالعات مفهومي و پايه مطالعات طرح جامع مطالعات توجيح فني اقتصادي
(خدمات مرحله اول)
تهيه نقشه هاي اجرائي تهيه اسناد مناقصه نظارت عالي وكارگاهي
(خدمات مرحله سوم)